O spolku

Historie SVLZ

Historie SVLZ začíná kolem roku 1960, kdy se skupina odborníků rozhodla seskupit a společně sdílet informace v oblasti práce s laboratorními zvířaty, vznikla tak SEKCE PRO LABORATORNÍ ZVÍŘATA při Československé vědeckotechnické společnosti.

Rada této společnosti byla součástí Československé akademie věd (dnešní AV ČR), která měla již tenkrát velmi dobré informace a pracovní vztahy v zahraničí, a dala vznik dnešní SVLZ „Společnosti pro práci s laboratorními zvířaty”.
SEKCE PRO LABORATORNÍ ZVÍŘATA spolupracovala s FELASA (asociací obdobných společností se zaměřením na vědu o laboratorních zvířatech v Evropě) a měla jasné představy, jak zlepšovat welfare laboratorních zvířat.

Společnost SVLZ myslela i na edukaci pracovníků s laboratorními a pokusnými zvířaty. Obsah kurzů v původní vyhlášce č.207/2004 je také dílem SVLZ a to na doporučení FELASA. Společnost SVLZ i nadále pořádá každoročně mezinárodní konference, kde se setkávají odborníci z různých oblastí práce s laboratorními zvířaty.

Na konferencích bylo vždy předneseno mnoho referátů o působení nejen genetických vlivů, ale také vlivů vnějšího prostředí, zdravotního stavu, krmiva, steliva na vývoj a výsledek pokusu na zvířatech. Kromě toho společnost organizovala pravidelné vzdělávání ošetřovatelů a

chovatelů, ke kterému vydávala i vlastní skripta.
Po roce 1989 chtěla tato skupina odborníků vstoupit jako řádný člen do FELASA. Bylo nutné vytvořit samostatnou společnost, která dostala dnešní název SVLZ, pro FELASA má název CLASA (“Czech Laboratory Animal Science Assocoiation”).
V roce 1991 SVLZ připravila první zákon na ochranu zvířat proti týrání, kde také navrhla ustavení ÚKOZ (Ústřední komise na ochranu zvířat) jakožto poradního orgánu Ministerstva zemědělství. Zákon byl sice několikrát novelizován, ale část “Ochrana pokusných zvířat” příliš velkých změn nedoznala, neboť SVLZ měla a má dostatek fundovaných odborníků, včetně materiálů od FELASA a dalších mezinárodních organizací působících v oblasti vědy o laboratorních zvířatech. V současné době jsou právní předpisy ČR harmonizovány se Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely.

V této době byl problém získat peníze pro zařízení a vybavení prostor pro laboratorní zvířata i sehnat relevantní informace o vědeckotechnickém vývoji v této oblasti. Společnost tak začala organizovat každoroční mezinárodní konference o laboratorních zvířatech, tradičně na Hrubé Skále, kde zainteresovaní odborníci sdíleli své poznatky z praxe a postupně začali zlepšovat podmínky pro práci s laboratorními zvířaty a uskutečňovat změny pro welfare zvířat.

V roce 2019 se konala v Praze mezinárodní konference FELASA, v České republice se tato velká konference konala vůbec poprvé a na její  organizaci se SVLZ nemalou měrou podílela. Tato konference byla velmi úspěšná a ukázala, že společnost SVLZ je schopná uskutečnit konferenci v takto velkém rozsahu.

V roce 2023 SVLZ za podpory FELASA uspořádala 1. ročník mezinárodní konference CELASC (Central-East European Laboratory Animal Science Congress). Tento první ročník se konal v Praze a ke spolupráci byly přizvány další organizace: ARSAL, BaltLASA, CroLASA, GALAS, HLASA, HSBLAS, ILAF, Pol-LASA. Pevně věříme že, tato spolupráce bude probíhat i v budoucnu a SVLZ se dále bude na této činnosti aktivně podílet a konference CELASC se stanou oblíbeným setkáním vědců z různých zemí.

Naši členové se i nadále podílí na edukaci pracovníků přednáškami na kurzech pro práci s laboratorními zvířaty pro středoškolské i vysokoškolské pracovníky, dle vyhlášky č.207/2004, v platném změní a to jako lektoři těchto kurzů k získání osvědčení. Členové SVLZ jsou dále aktivní i v různých dalších odborných společnostech, jsou aktivní v odborných/resortních komisích pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat, pracují jako posuzovatelé MZe pro chovatelská a uživatelská zařízení pro pokusná zvířata a mnoho dalších činností včetně poradenství. SVLZ každoročně pořádá vzdělávací semináře a konference, spolupodílí se na přípravě Evropské a národní legislativy v oblasti ochrany pokusných zvířat.

V roce 2023 bylo Valnou hromadou schváleno rozšíření působnosti společnosti i pro Slovenskou republiku.